background

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY


Privacy Statement

Deze privacy statement regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website, onze producten en/of diensten die daarmee verband houden.

Deze verwerking wordt uitgevoerd door REFTRADE HOLDING als houdstermaatschappij van de firma’s REFTRADE SALES BV, REFTRADE RENTAL BV, REFTRADE FRANCE SARL, REFTRADE UK Ltd en LOGISTIC CONTAINER SOLUTIONS BV, als verantwoordelijke voor de verwerking, gevestigd aan de Droogdokweg 92 te Rotterdam en ingeschreven in de KvK onder nummer 24333675, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Akkoord
Door het gebruik van onze website, producten en/of diensten gaat u ermee akkoord dat u deze Privacy Statement zorgvuldig hebt gelezen en u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij adviseren u daarom deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie. 

Websitebezoek & Cookies
Wij maken op onze website gebruik van verschillende cookies. Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van o.a. Google Analytics en Leadfeeder. De cookies maken dat wij onder andere kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina´s van de website worden bekeken en op welke manier mensen onze website bezoeken. De informatie wordt verwerkt in statistieken. Wij maken gebruik van deze technologie om beter inzicht te krijgen in de wensen van de klant en om de beleving van de website te verbeteren.


Wat & waarom we gegevens verwerken
1. Wanneer u de website, onze producten en/of diensten gebruikt verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

Wanneer? Gebruik van onze producten en/of diensten of gebruik van de website
Welke? Identificatiegegevens (beperkt) en bedrijfsgegevens
Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
 
Wanneer? Solliciteren via e-mail
Welke? Identificatiegegevens, CV & motivatiebrief
Waarom (doel)? Sollicitatieprocedure
Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang

Wanneer? Ons contacteren of inschrijven voor nieuwsbrief
Welke? Identificatiegegevens (beperkt) en bedrijfsgegevens
Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie over onze producten en diensten
Wettelijke grondslag? Toestemming
 

2. Wij verkrijgen de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast bovengenoemde informatie kan u ook aanvullende informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben via telefoon, e-mail of op beurzen, etc.:

Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over onze producten en/of diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social mediakanalen.
Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij een correcte dienstverlening kunnen verlenen.
Voor direct marketing doeleinden, voor het versturen van gerichte communicatie (nieuwsbrieven) die betrekking hebben op onze producten en diensten.
Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website, producten en/of diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
Om te verstrekken aan financiële instellingen zoals onze kredietverzekeraar Atradius (verificatie financiële conditie) of incassopartners.
Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de website, producten en/of diensten.
In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3. Als en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de website, producten en/of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de website, producten en/of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, malware, spyware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.


Hoe wij gegevens verwerken
1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze statement vermelde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Tevens doen wij ons uiterste best om de persoonsgegevens up-to-date te houden.

2. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent of wenst om de onze producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens aanpassen, indien u dit aanvraagt via site@reftrade.com (sollicitanten kunnen ook via dit mailadres reageren). Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel zou dit kunnen verhinderen.

3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op basis van noodzaak.

Delen gegevens
Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers voor het versturen van nieuwsberichten of ter optimalisatie van de website. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Met deze externe verwerkers hebben wij een Verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij zich committeren aan het verwerken van de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief dan worden de door u verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.
 

Bewaartermijnen
1. REFTRADE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Bent u geabonneerd op de nieuwsbrief dan biedt deze u telkens de mogelijkheid om u daarvoor uit te schrijven middels de unsubscribe button onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden daarna niet meer voor dit doel verwerkt.

2. REFTRADE bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten na afloop van de wervings-en selectieprocedure in de wervingsreserve voor het geval er een geschikte vacature is. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van de kandidaat maximaal 3 jaar bewaard na afsluiten van de sollicitatie.

Enkel om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren, kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden als dat redelijkerwijs nodig is.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dat volledig in overeenstemming is met de regels over het beschermen van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 

Cameratoezicht
Onze locaties zijn mogelijk voorzien van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Garanderen van de veiligheid van onze bezoekers en personeel, het bewaken van onze eigendommen en de beveiliging van onze gebouwen.

Grondslag voor deze verwerking is:

Toestemming. Indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar medegedeeld bij de ingang. Met het betreden van ons terrein geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze wijze; en/of
Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging van onze bezoekers en personeel, het bewaken van onze eigendommen en de beveiliging van onze gebouwen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:
Videobeelden waarop aanwezigen op onze locatie (herkenbaar) in beeld zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 4 weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten kan de bewaartermijn worden verlengd.


Uw rechten omtrent persoonsgegevens
1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
2. In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
3. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
4. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar site@reftrade.com . In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Daarnaast dient het vergezeld te gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
5. Sollicitanten die persoonsgegevens willen laten aanpassen, kunnen deze aanvraag doorsturen naar site@reftrade.com .
6. Als u een probleem hebt met over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over onze reactie dan horen wij dat graag van u.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit; de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op!

Deze Privacy Statement was laatst bijgewerkt op 24/5/2018.